Showing posts with label Βόρειος Ἤπειρος. Show all posts
Showing posts with label Βόρειος Ἤπειρος. Show all posts

Saturday, April 21, 2012

Εγκληματικές ενέργειες της αλβανικής κυβέρνησης εις βάρος των Χειμαρριωτών με σύμμαχο τον δήμαρχο Χειμάρρας....

Aυτές οι εικόνες δεν ανήκουν μόνο στο χθες...
Σάββατο, 21 Απριλίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (Από Το Δ/Σ της Ένωσης Χειμαρριωτών)

Θέμα: Εγκληματικές ενέργειες της αλβανικής κυβέρνησης εις βάρος των Χειμαρριωτών με σύμμαχο τον δήμαρχο Χειμάρρας.


Λίγες μόλις μέρες πριν από την μεγάλη εβδομάδα η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία του Δήμου Χειμάρρας έστειλε 170 ειδοποιητήρια σε κατόχους (αυθαίρετων κτισμάτων) που τους ανακοίνωναν πως εντός 10 ημερών θα έπρεπε να εκκενώσουν τα συγκεκριμένα κτίρια διότι θα προέβαιναν σε κατεδάφιση τους.   

Friday, February 17, 2012

Η ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ (17 Φεβρουαρίου 1914) ....

Τι γράφει για την ανακήρυξή της η εφημερίδα «Ηπειρωτική Άμυνα»

Την ημέρα της ανακήρυξης της Αυτονομίας της Βορείου Ηπείρου (17 Φεβρουαρίου 1914) η εβδομαδιαία εφημερίδα «Ηπειρωτική Άμυνα», έτος Α’, αριθμ. 22, που εκδιδόταν στο Αργυρόκαστρο με Διευθυντή τον Β.Κ. Ντίλιο, κυκλοφόρησε με τον πρωτοσέλιδο τίτλο: «Ζήτω η Αυτόνομος Ήπειρος» και με κύριο άρθρο «Το Ηπειρωτικόν ζήτημα εις την θέσιν του».
Η εφημερίδα έθεσε το «Ηπειρωτικό ζήτημα» στις πραγματικές του διαστάσεις. Ο αρθρογράφος δικαιολογεί την απόφαση του Γεωργίου Χρηστάκη Ζωγράφου να τεθεί επικεφαλής «των σφαγιαζομένων πληθυσμών της Ηπείρου» για να δοθεί «η αδήριτος λύσις» ως η μόνη δίκαιη και συμφέρουσα για όλες τις πλευρές. Δεν αρνείται το ενδιαφέρον της ελληνικής κυβέρνησης για την τύχη των ελληνικών πληθυσμών. Η Ελληνική κυβέρνηση βρέθηκε στην ανάγκη «να θυσιάση τα μερικώτερα υπέρ των γενικωτέρων».
Ο Γεώργιος Χρηστάκη Ζωγράφος υπάκουσε στη φωνή της συνειδήσεώς του και ανέλαβε τον δίκαιον αγώνα υπέρ των ελληνικών πληθυσμών.
Το κύριο άρθρο της εφημερίδας έχει ως εξής:

«Ζήτω η Αυτόνομος Ήπειρος  το Ηπειρωτικόν ζήτημα εις την θέσιν του
Αφ’ ής στιγμής ο τέως Γενικός Διοικητής της Ηπείρου κ. Γεώργιος Χρηστάκη Ζωγράφος, ο λόγω καταγωγής και ατομικής αξίας και θέσεως κοινωνικής και πολιτικής μόνος ενδεδειγμένος, υπείκων εις την φωνήν της ιδίας συνειδήσεως απεδέχθη προφρόνως την παράκλησιν της εσχάτως εν Αργυροκάστρω συγκροτηθείσης Πανηπειρωτικής Συνελεύσεως ίνα τεθή επί κεφαλής των σφαγιαζομένων πληθυσμών της Ηπείρου, το Ηπειρωτικόν ζήτημα ετέθη εις την προσήκουσαν θέσιν και φέρεται ασφαλώς προς λύσιν ην η αδήριτος ανάγκη των πραγμάτων επιβάλλει ως την μόνην δικαίαν και την μόνην συμφέρουσαν, από απόψεως της Ευρωπαϊκής ειρήνης υπέρ ης εκρίθη αναγκαία υπό των ισχυρών της Γης η επέκτασις των ορίων του νεοσυστάτου Αλβανικού Κράτους επί εδάφους καθαρώς Ηπειρωτικού.
Δεν αρνούμεθα το ενδιαφέρον της Ελληνικής Κυβερνήσεως υπέρ της τύχης των Ελληνικών πληθυσμών, ους αναγκάζεται να εγκαταλίπη, ούτε παραγνωρίζομεν όσα αύτη απαντώσα εις την τελευταίαν Νόταν των Δυνάμεων ηξίωσεν υπέρ αυτών, ούτε αδικούμεν Αυτήν φρονούντες ότι αύτη ως διαχειριστής των καθόλου εθνικών συμφερόντων ευρέθη εις την ανάγκην να θυσιάση τα μερικώτερα υπέρ των γενικωτέρων. Αλλά θα ήτο μέχρι παραλογισμού υπερβολική η αξίωσις ίνα εις την τοιαύτην σκέψιν της Ελληνικής Κυβερνήσεως ανταποκριθώσι και οι σφαγιαζόμενοι πληθυσμοί της Ηπείρου, διά τον απλούστερον λόγον ότι προσκρούει αύτη εις το ακαταγώνιστον αίσθημα της αυτοσυντηρισίας, όπερ κατέστησε σφοδρότερον η ουχί ανεπιλήπτως ειλικρινής πολιτεία της Ελλην. Κυβερνήσεως, ήτις εν γνώσει απέκρυψεν επιμελώς από του Ηπειρωτικού λαού την αληθή θέσιν του ζητήματος κατά το μακρόν χρονικόν διάστημα της εξελίξεώς του.
Τούτων ένεκα επεβάλλετο εις τον Ηπειρωτικόν λαόν να μη θεωρήση αρκετόν το ενδιαφέρον της Ελληνικής Κυβερνήσεως, ήτις άλλως τε ούτε ηδύνατο ούτε ήτο διατεθειμένη να προαγάγη αυτό μέχρις εμπράκτου εκδηλώσεως.
Εις ο σημείον περιήλθε το Ηπειρωτικόν ζήτημα – ανεξαρτήτως της υπαιτιότητος ή μη της Ελληνικής Κυβερνήσεως – βεβαίως δεν ήτο δυνατόν να ζητήση και ο εκλεκτός της Ηπείρου περισσότερα των όσων ηξίωσεν η Ελλην. Κυβέρνησις εν τη απαντήσει της προς την Νόταν των Δυνάμεων, αλλ’ η διαφορά ην πιστεύομεν ότι δεν θα αρνηθή και ο υπεραμυνόμενος της Κυβερνήσεως και κακίζων την αυτοβουλίαν και αυτενέργειαν των Ηπειρωτών Υπουργικός τύπος είνε ότι ο κ. Ζωγράφος εν τη προς τα Δυνάμεις διακοινώσει του δεν αρκείται εις παρακλήσεις αλλά προσεπιδηλοί ότι ό,τι ζητεί ως των ων ουκ άνευ υπέρ των ελληνικών πληθυσμών της αμφισβητουμένης Ηπειρωτικής ζώνης θα το επιδιώξη αντί πάσης θυσίας ήτο δε η δήλωσις αύτη τοσούτω μάλλον αναγκαία καθόσον εξήγαγε της πλάνης ως μη ώφελε, πλην των Μ. Δυνάμεων εις την Ελλην. Κυβέρνησιν».
* * *
Η εφημερίδα στην 1η σελίδα, επίσης, με τίτλο: «Πεννιές» διεκτραγωδεί την εγκατάλειψη του τόπου από χιλιάδες πρόσφυγες Βορειοηπειρώτες, οι οποίοι, με κάθε τρόπο και μέσο φεύγουν «συναποκομίζοντες ό,τι δύνανται με τα πενιχρά μέσα μεταφοράς που διαθέτουσι». Γράφει συγκεκριμένα η εφημερίδα:

«Πεννιές
Ο καιρός εξακολουθεί καλοκαιρινός.
Είνε ο μόνος φίλος και βοηθός των πανταχόθεν εγκαταλειφθέντων ελληνικών πληθυσμών των μερών τούτων, οίτινες, κατάπληκτοι εκ της αποφάσεως της Ευρώπης να τους επιδικάσει εις την Αλβανίαν, και εκ του πραξικοπήματος της Κυβερνήσεως της Μητρός Ελλάδος να τους προσαρτήση βιαίως και παραδώση δεσμίους, φεύγουσι περίτρομοι προς τα ελληνικά εδάφη, αλλόφρονες εκ της θλίψεως και της ανελπισίας και του πόνου επί τη εγκαταλείψει της φιλτάτης γεννετείρας, καθ’ όν, τρόπον φεύγουσι ρηγνύοντα απέλπιδας κραυγάς τα εν τοις κλώνοις γηραιάς πλατάνου μακαρίως κατεστησωμένα πουλάκια, οσάκις επιπίπτει κατ’ αυτών σαρκοβόρος ιέραξ.
Φεύγουσιν οι πληθυσμοί μηδένα άλλον έχοντες συναντιλήπτορα πλην του ευνοϊκού καιρού.
Φεύγουσι συναποκομίζοντες ό,τι δύνανται με τα πενιχρά μέσα μεταφοράς που διαθέτουσι, τα ελεεινά κάρρα εφ’ ών στοιβάζωνται αναμίξ γέροντες, γυναίκες και παιδία επί επίπλων φύρδην μίγδην ερριμένων.
Φεύγουσι μη γνωρίζοντες πού θα σταματίσωσι, φεύγουσι με βουρκωμένα μάτια και τα βλέμματα προς τα οπίσω όπου αφίνουσιν ό,τι είχον προσφιλές εις ζώντας και νεκρούς, φεύγουσι με καρδιοκτύπι φοβερό για εκείνους οίτινες μένουν ως η υστάτη ελπίς προς διάσωσιν της κινδυνευούσης πατρίδος, και ερημούνται αλληλοδιαδόχως πόλεις και χωριά… διότι έτσι ηθέλησαν οι εξ κύριοι οίτινες απήρτισαν την Πρεσβευτικήν Συνδιάσκεψιν του Λονδίνου.
Είνε δυσπεριγράπτως τραγική η εκ της μετοικεσίας ταύτης δημιουργουμένη κατάστασις. Είνε αφαντάστως τρομερά η θέσις εκείνων οίτινες δεν δύνανται να ακολουθήσωσι τους φεύγοντας, ως και εκείνων όσοι μη έχοντες λόγον να φεύγωσι διερωτώνται περίτρομοι περί της τύχης ήτις τους αναμένει συνεπεία της τοιαύτης αθρόας φυγής των τέως μακαρίων συνοίκων των.
Την πρωτοπορείαν απετέλεσεν η πόλις Αρ/στρου.
Εμεμίθησαν τα χωρία Δροπόλεως και ετοιμάζονται να παρακολουθήσουν τα χωρία Λιούντζης, Ρίζης και Ζαγοριάς.
Ουδεμία αμφιβολία ότι το αυτό γίνεται και εις τα διαμερίσματα Δελβίνου, Πρεμετής, Ερσέκας, Κορυτσάς».

Friday, January 13, 2012

Στη φυλακή οδηγείται σήμερα ο Πρόεδρος της «Ομόνοιας» Κορυτσάς Ναούμ Ντίσο, ο οποίος κατηγορήθηκε και δικάστηκε από τις Αλβανικές αρχές για δήθεν σύληση τάφων στο χωριό Μπομποστίτσα της Βορείου Ηπείρου! ...

Σύμφωνα με την απόφαση του Εφετείου της Κορυτσάς, ο Ναούμ Ντίσο θα φυλακιστεί για ένα χρόνο, αφού κρίθηκε ένοχος επειδή, σύμφωνα με το κατασκευασμένο κατηγορητήριο… έριξε τσιμέντο, προκειμένου να κατασκευάσει σκαλοπάτια και ένα μονοπάτι που οδηγεί στο μνημείο δύο Ελλήνων πεσόντων στον Ελληνο-ιταλικό πόλεμο!
Ωστόσο, οι Αλβανοί φαίνεται ότι δεν άφησαν αυτό το γεγονός να… πέσει κάτω και «ανακάλυψαν» ότι τάχα στο σημείο αυτό προϋπήρχαν τάφοι ομοεθνών τους (!) οι οποίοι καταστράφηκαν, όταν έγιναν τα έργα από τον Ναούμ Ντίσο!
Σύμφωνα με Βορειοηπειρώτες, η απόφαση του Εφετείου της Κορυτσάς αποτελεί… σκάνδαλο πρώτου μεγέθους, αφού σχεδόν πάντα, οι ποινές αυτές αναστέλλονται, μιας και πρόκειται για περιπτώσεις απλού πλημμελήματος! Έτσι, ο Ναούμ Ντίσο θα κλειστεί για ένα χρόνο στη φυλακή.

Απανωτά…
Παρά το γεγονός, ότι στο πλευρό του κ. Ντίσο βρίσκεται, όχι μόνο η «Ομόνοια», αλλά και πολλές άλλες Βορειοηπειρωτικές οργανώσεις και σύλλογοι, αυτή η κίνηση των Αλβανών είναι ενδεικτική του κλίματος τρομοκρατίας που προσπαθούν να επιβάλλουν και στην περιοχή της Κορυτσάς. Άλλωστε, μόλις πριν λίγες ημέρες έγραφε ο «Π.Λ.» για τις απανωτές προκλήσεις τους και για το γεγονός, ότι τώρα και οι ακραίοι εθνικιστικές (η «Ερυθρόμαυρη Συμμαχία») θέλουν να κάνουν κόμμα, καθαρά «ανθελληνικό», εκφράζοντας κυρίως την ιδέα της «μεγάλης Αλβανίας»!
Οι συνεχείς προκλήσεις έφθασαν στο απροχώρητο με την καταδικαστική απόφαση για τον Ναούμ Ντίσο, ο οποίος «πληρώνει» την εθνική καταγωγή του και την αγάπη του για την Ελλάδα, σε μια «ιδιαίτερη» περιοχή, όπως είναι η Κορυτσά.

Στόχος ο Πύρρος Δήμας!
Υπενθυμίζεται, ότι μια ακόμη πρόκληση των Αλβανών ήταν τα όσα είπε ο Δήμαρχος Χιμάρας Γιώργος Γκόρος, ότι ο 4 φορές Ολυμπιονίκης Πύρρος Δήμας δεν είναι Έλληνας, αλλά Αλβανός! Μάλιστα, ο αλβανοποιηθείς Δήμαρχος «αποκάλυψε» και το… γενεαλογικό δέντρο του Δήμα, αναφέροντας, ότι κατά το ήμισυ κατάγεται από την κατοικούμενη από Αλβανούς, Μαλακάστρα και τον φωνάζουν Gjergji! Όμως, ο ίδιος ο Πύρρος Δήμας έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, δίνοντας μάλιστα συνέντευξη στην Αλβανική εφημερίδα Gazeta Shqiptare. Ξεκαθάρισε, ότι πότε δεν δήλωσε πως τα παιδιά του έχουν Αλβανικό αίμα (όπως φέρεται να γράφτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Χιμάρας).
«Εγώ δεν έχω πει πως τα παιδιά μου έχουν Αλβανικό αίμα, αντιθέτως έχω πει πολλές φορές πως είμαι Έλληνας και μέλος της Ελληνικής μειονότητας» δήλωσε ξεκάθαρα ο Πύρρος Δήμας, δίνοντας αποστομωτική απάντηση στα κατασκευάσματα του Δημάρχου Χιμάρας.

Δημιουργούν κλίμα…
Είναι όμως προφανές, ότι οι Αλβανοί, ιδίως μετά την απογραφή πληθυσμού, που έγινε τον Οκτώβριο, προσπαθούν να δημιουργήσουν… κλίμα εναντίον όλων γενικά των μειονοτήτων και πάνω από όλα της ελληνικής.
Διαστρεβλώνουν και παραχαράσσουν την ιστορία, κάνουν λόγο για… ανασύσταση της «Τσαμουριάς», για «μεγάλη Αλβανία», για χαμένα εδάφη σε Ήπειρο, Καστοριά, Φλώρινα κ.α. (!), ενώ από την άλλη προσπαθούν –ανεπιτυχώς όμως- να περάσουν προς τα έξω ένα προφίλ εντελώς διαφορετικό!
Ας μην ξεχνάμε, ότι παλεύουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι όμως σχεδόν βέβαιο, ότι με τέτοιου είδους τερτίπια και με… τιμωρίες σαν και αυτή του Ναούμ Ντίσο, το μόνο που καταφέρνουν είναι να πείθουν τους Ευρωπαίους, ότι δεν έχουν θέση στην Ε.Ε.!

Προτεραιότητα
Πάντως, οι Βορειοηπειρώτες περιμένουν από τον Υπουργό Εξωτερικών Στ. Δήμα να κάνει πράξη τα λόγια του, ότι δηλαδή η προστασία των δικαιωμάτων τους αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την Ελλάδα.
Γιατί, αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Στ. Δήμας που συναντήθηκε προχθές με τον Πρόεδρο της «Ομόνοιας» Β. Μπολάνο και τον Πρόεδρο του ΚΕΑΔ Β. Ντούλε.
«Ας ελπίσουμε, ότι δεν θα συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση. Τα πράγματα έφθασαν στο απροχώρητο» λένε αγανακτισμένοι πια οι Βορειοηπειρώτες.
----
ΣΧΕΤΙΚΑ: 
  1. Συνάντηση ΥΠΕΞ Σ. Δήμα με Πρόεδρο «Ομόνοιας» Β. Μπολάνο και Πρόεδρο ΚΕΑΔ Ευ. Ντούλε
  2. Θέμα αξιοπιστίας της απογραφής στην Αλβανία θέτει ο Στ. Δήμας
  3. Πλήγμα για την ελληνική μειονότητα της Αλβανίας
  4. Αλβανία: «Σβήνουν» την ελληνική μειονότητα
  5. Αποσπάσματα από τον λόγο του Γεωργίου Παπανδρέου στις 18-10-1944 (III. Αἱ κατευθύνσεις τοῦ μέλλοντος – Ἐθνικὴ Ἀποκατάστασις)

Monday, January 9, 2012

Συνάντηση ΥΠΕΞ Σ. Δήμα με Πρόεδρο «Ομόνοιας» Β. Μπολάνο και Πρόεδρο ΚΕΑΔ Ευ. Ντούλε ....

Αύριο, Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 12:30, ο Υπουργός Εξωτερικών Σταύρος Δήμας θα δεχθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών τον Πρόεδρο της «Ομόνοιας» Βασίλειο Μπολάνο και τον Πρόεδρο του Κόμματος της Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΑΔ) Ευάγγελο Ντούλε.....www1 mfa gr  (Ελληνικό ΥΠΕΞ).
-----

*1. Θέμα αξιοπιστίας της απογραφής στην Αλβανία θέτει ο Στ. Δήμας
Ζήτημα αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από την απογραφή του πληθυσμού στην Αλβανία, ως προς το μέγεθος των μειονοτικών ομάδων και των περιοχών όπου αυτές διαβιούν, τίθεται σύμφωνα με έγγραφο του υπουργού Εξωτερικών Σταύρου Δήμα, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή προς απάντηση ερώτησης του βουλευτή του ΛΑΟΣ, Κώστα Αϊβαλιώτη.
 
«Το υπουργείο Εξωτερικών παρακολούθησε με ιδιαίτερη προσοχή όλες τις εξελίξεις γύρω από την απογραφή του πληθυσμού στην Αλβανία, ενώ προέβη εγκαίρως σε παραστάσεις, τόσο σε διμερές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να διασφαλισθεί το αδιάβλητο της διαδικασίας και η ανεμπόδιστη καταγραφή των μελών της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, ανεξαιρέτως του τόπου διαμονής αυτών», αναφέρει ο υπουργός Εξωτερικών και επισημαίνει ότι «η απόφαση των εκπροσώπων των σημαντικότερων μειονοτικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, να καλέσουν τα μέλη τους σε αποχή, διαμαρτυρόμενοι ότι δεν κατοχυρώνεται ο σεβασμός του δικαιώματος για ελεύθερο αυτοπροσδιορισμό, κατέδειξε το σοβαρότατο έλλειμμα εμπιστοσύνης των μειονοτήτων προς το αλβανικό κράτος, που θα πρέπει η ίδια η αλβανική κυβέρνηση να αντιμετωπίσει κατά προτεραιότητα». Το γεγονός αυτό, προσθέτει ο υπουργός Εξωτερικών, σε συνδυασμό με τις καταγγελίες για παρατυπίες κατά τη διεξαγωγή της απογραφής «έθεσε εκ των πραγμάτων ζήτημα αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από την επεξεργασία των στοιχείων, ως προς το μέγεθος των μειονοτικών ομάδων και των περιοχών όπου αυτές διαβιούν»........www kathimerini gr  με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
-------

**2. Μήνυμα Δήμα στην Αλβανία για την ελληνική μειονότητα
Την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της απογραφής πληθυσμού στην Αλβανία, σε ό,τι αφορά τις μειονοτικές ομάδες, αμφισβητεί ευθέως ο υπουργός Εξωτερικών, Σταύρος Δήμας, διαμηνύοντας ταυτόχρονα ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων και μειονοτικών δικαιωμάτων αποτελεί ουσιαστικό κριτήριο για την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας της γείτονος.

Σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή προς απάντηση σχετικής ερώτησης του βουλευτή του ΛΑΟΣ Κ. Αϊβαλιώτη, ο κ. Δήμας αναφέρει ότι «το υπουργείο Εξωτερικών παρακολούθησε με ιδιαίτερη προσοχή όλες τις εξελίξεις γύρω από την απογραφή του πληθυσμού στην Αλβανία, ενώ προέβη εγκαίρως σε παραστάσεις, τόσο σε διμερές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να διασφαλιστεί το αδιάβλητο της διαδικασίας και η ανεμπόδιστη καταγραφή των μελών της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, ανεξαιρέτως του τόπου διαμονής αυτών»...........
protothema gr

ΣΧΕΤΙΚΑ: 
  1. Θέμα αξιοπιστίας της απογραφής στην Αλβανία θέτει ο Στ. Δήμας
  2. Πλήγμα για την ελληνική μειονότητα της Αλβανίας

  3. Αλβανία: «Σβήνουν» την ελληνική μειονότητα

  4. Αποσπάσματα από τον λόγο του Γεωργίου Παπανδρέου στις 18-10-1944 (III. Αἱ κατευθύνσεις τοῦ μέλλοντος – Ἐθνικὴ Ἀποκατάστασις)

Thursday, December 15, 2011

Αλβανία: «Σβήνουν» την ελληνική μειονότητα ...

Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Αλβανίας αποφάσισε την κατάργηση του όρου «εθνικότητα» από τις ληξιαρχικές πράξεις και προσπαθεί να «σβήσει» το ελληνικό στοιχείο.

Πρώτα ακύρωσε τη συμφωνία για την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη στο βόρειο Ιόνιο και την Αδριατική με την Ελλάδα. Τώρα αποφάσισε να καταργήσει τον όρο «εθνικότητα» από τα επίσημα έγγραφα των ληξιαρχείων.

Featured Post

US Democratic congresswoman : There is no difference between 'moderate' rebels and al-Qaeda or the ISIS

United States Congresswoman and Democratic Party member Tulsi Gabbard on Wednesday revealed that she held a meeting with Syrian Presiden...